Opłaty

Koszty czynności notarialnej

Celem określenia dokładnych kosztów planowanej czynności notarialnej, wraz z możliwymi należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią – telefoniczny lub mailowy. Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.
Wynagrodzenie notariusza określane jest przez strony z notariuszem przed dokonaniem czynności, a maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko wynagrodzenie pobierane przez notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.
Opłaty sądowe i podatki uiszcza się u notariusza w gotówce lub przelewem dokonanym przed podpisaniem aktu notarialnego na rachunek bankowy kancelarii: ING BANK ŚLĄSKI 40 1050 1461 1000 0092 4140 4061.

Masz pytanie? Skontaktuj się ze mną