Dokumenty

Dokumenty do przygotowania

Dokumenty
do przygotowania

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą lub drogą poczty elektronicznej e-mail (skan lub zdjęcia cyfrowe). Każda ze stron aktu dostarcza te dokumenty, z których wynikają jej prawa do nieruchomości. W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 • dane stron czynności – kwestionariusz do pobrania
 • w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, aktualny tekst jednolity umowy/statutu spółki, spółdzielni, lub innych dokumentów wskazanych przez notariusza,
 • w przypadku, gdy do czynności staje pełnomocnik – przedstawienie pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów/wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • w przypadku podziału nieruchomości: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału,
 • jeśli nieruchomość jest zabudowana – wypis z kartoteki budynków,
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, decyzja administracyjna),
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że uregulowano kwestię podatku od spadków i darowizn – w przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia, a po dniu 1 stycznia 2007 roku również darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zachowku,
 • zaświadczenie, że w budynku znajdującym się na nieruchomości – nikt nie jest zameldowany (jeśli nieruchomość jest zabudowana),
 • potwierdzenie zapłaty podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste)
 • jeśli kupujący korzysta z kredytu, niezbędna będzie umowa kredytowa wraz z załącznikami,
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • cena sprzedaży nieruchomości
 • warunki i data wydania nieruchomości,
 • nr konta bankowego, jeśli cena sprzedaży będzie płatna przelewem.
 • dane stron czynności – kwestionariusz do pobrania
 • w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, aktualny tekst jednolity umowy/statutu spółki, spółdzielni, lub innych dokumentów wskazanych przez notariusza,
 • w przypadku gdy do czynności staje pełnomocnik – przedstawienie pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, decyzja administracyjna) ,
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że uregulowano kwestię podatku od spadków i darowizn – w przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia, a po dniu 1 stycznia 2007 roku również darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zachowku,
 • zaświadczenie, z którego wynika, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • potwierdzenie zapłaty podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste)
 • jeśli kupujący korzysta z kredytu niezbędna będzie umowa kredytowa wraz z załącznikami,
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego jeśli cena sprzedaży będzie płatna przelewem.
 • dane stron czynności – kwestionariusz do pobrania
 • w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, aktualny tekst jednolity umowy/statutu spółki, spółdzielni, lub innych dokumentów wskazanych przez notariusza,
 • w przypadku gdy do czynności staje pełnomocnik – pełnomocnictwo, z którego wynika umocowania do dokonania czynności w imieniu mocodawcy,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, o braku zaległości w płatności opłat eksploatacyjnych jak również potwierdzające, że spółdzielnia posiada tytuł prawny do gruntu pod budynkiem,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej (jeżeli została założona),
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, decyzja administracyjna) ,
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że uregulowano kwestię podatku od spadków i darowizn – w przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia, a po dniu 1 stycznia 2007 roku również darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zachowku,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • jeśli kupujący korzysta z kredytu – umowa kredytowa wraz z załącznikami,
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • cena sprzedaży,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego, jeśli cena sprzedaży będzie płatna przelewem.
 • dane stron czynności – kwestionariusz do pobrania
 • akt zgonu spadkodawcy
 • akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie
 • akty małżeństwa pozostałych spadkobierców
 • wszystkie testamenty spadkodawcy (o ile były sporządzone), w tym również te odwołane
 • numer PESEL spadkodawcy (unieważniony dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie z właściwej gminy o numerze PESEL zmarłego)
 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości bądź spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
 • dane testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, pesel oraz data i miejsce urodzenia)
 • w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu.
 • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków – kwestionariusz do pobrania
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku umów zawieranych po zawarciu związku małżeńskiego) lub planowana data zawarcia małżeństwa,
 • dane stron czynności – kwestionariusz do pobrania
 • w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, aktualny tekst jednolity umowy/statutu spółki, spółdzielni lub innych dokumentów wskazanych przez notariusza
 • w przypadku, gdy do czynności staje pełnomocnik – pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności w imieniu mocodawcy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, decyzja administracyjna) ,
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że uregulowano kwestię podatku od spadków i darowizn – w przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia, a po dniu 1 stycznia 2007 roku również darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zachowku,
 • dane osoby składającej oświadczenie dane stron czynności – kwestionariusz do pobrania
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa osoby składającej oświadczenie,
 • dane pozostałych spadkobierców,
 • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa – kwestionariusz do pobrania
 • dane osobowe osoby pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • zakres pełnomocnictwa
 • dane osoby składającej oświadczenie – kwestionariusz do pobrania
 • umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji zakres pełnomocnictwa

Masz pytanie? Skontaktuj się ze mną